รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน (Internal Assessor) รุ่นที่ 1


ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัดคณะวิชา/หน่วยงาน
1
อาจารย์สายสุนีย์  ชะเอม คณะบริหารธุรกิจ
2
อาจารย์หิรัญญา  ยงพานิช คณะบริหารธุรกิจ
3
อาจารย์ปัทมาวรรณ  สิงห์ศรี คณะบริหารธุรกิจ
4
อาจารย์ศิริพร  วิษณุมหิมาชัย คณะบริหารธุรกิจ
5
อาจารย์นฤมล  ทักษอุดม คณะบริหารธุรกิจ
6
ดร.สายฝน  เลาหะวิสุทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ
7
อาจารย์หัทยา  พลภัทรพิจารณ์ คณะบริหารธุรกิจ
8
อาจารย์อำพรรณ  ชวง คณะบริหารธุรกิจ
9
อาจารย์เกรียง  ฐิติจำเริญพร คณะบริหารธุรกิจ
10
อาจารย์คมกฤต  วงค์นาง คณะบริหารธุรกิจ
11
อาจารย์เอนก  ชิตเกษร คณะบริหารธุรกิจ
12
อาจารย์พรรณนุช  ชัยปินชนะ คณะบริหารธุรกิจ
13
อาจารย์อรอนงค์  ศรีไพโรจน์ คณะบริหารธุรกิจ
14
อาจารย์สุกาญจนา  แม้นมาลัย คณะบริหารธุรกิจ
15
อาจารย์สุรชฎา  ประเสริฐธนารัตน์ คณะบริหารธุรกิจ
16
อาจารย์มานิตย์  ปาบุตร์ คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
17
อาจารย์สุปรียา  มณีใส คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
18
อาจารย์บุษบา  อารีย์ คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
19
อาจารย์สมฤทัย  อินทเศียร คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
20
อาจารย์วัลภา  วงศ์จันทร์ คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
21
อาจารย์กัญจนา  เตชะอุด คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
22
อาจารย์สุนิศา  ยิ่งศิริอำนวย คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
23
อาจารย์พฤหัส  หิรัญศรี คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
24
อาจารย์อภิชา  อินสุวรรณ คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
25
อาจารย์กาญจนา  กลั่นกลิ่น คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิค
26
อาจารย์ยุคนธร  สันติธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิค
27
อาจารย์วราภรณ์  สระมัจฉา คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิค
28
อาจารย์กมลวัน  ดิษยบุตร คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิค
29
อาจารย์ตวงทิพย์  เจริญยิ่ง คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิค
30
อาจารย์วัลลภา  สว่างแจ้ง คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิค
31
อาจารย์ทีปประพิน  สุขเขียว คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิค
32
อาจารย์ดวงเดือน  ภู่เจริญ คณะวิทยาศาสตร์
33
อาจารย์อนงค์  จีระโสตถิกุล คณะวิทยาศาสตร์
34
ผู้ช่วยศาตราจารย์พรธิรา  บุญเรืองยา คณะวิทยาศาสตร์
35
อาจารย์จิระ  ศรีมณี คณะวิทยาศาสตร์
36
อาจารย์อุทิตย์  แก้วบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์
37
อาจารย์ยุพาพร  วงศ์ษาพาน คณะวิทยาศาสตร์
38
อาจารย์มนฤดี  ม่วงรุ่ง คณะวิทยาศาสตร์
39
อาจารย์ภูษิต  ก้อนสุรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์
40
อาจารย์พนมธรรม  อมรเลิศวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์
41
ดร.เกียรติศักดิ์  พลสงคราม คณะวิทยาศาสตร์
42
อาจารย์อรทัย  ทองประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์
43
อาจารย์ทุติยาภรณ์  จิตตะปาโล คณะวิทยาศาสตร์
44
อาจารย์วราลี  เถาะสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์
45
อาจารย์ดิลก  เกียรติ์เลิศนภา คณะวิทยาศาสตร์
46
อาจารย์สุรีย์พร  ธนะศรี คณะวิทยาศาสตร์
47
อาจารย์สรวุฒิ  บุญญพิทักษ์สกุล คณะวิทยาศาสตร์
48
อาจารย์วราภรณ์  เล้ารัตนานุรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์
49
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปีณิต  สุภากุล คณะเศรษฐศาสตร์
50
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระ  บุรีคำ คณะเศรษฐศาสตร์
51
อาจารย์กนกพร  สัยยะสิทธิพานิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์
52
อาจารย์ศุภโชค  โกยดุลย์ คณะเศรษฐศาสตร์
53
คุณกรรณิการ์  กาวิล ฝ่ายการคลัง
54
คุณปรานอม  ชัยเลิศ ฝ่ายการคลัง
55
คุณดำรงค์  วันเผด็จ ฝ่ายการคลัง
56
คุณสำรวย  ชนะเลิศ ฝ่ายการคลัง
57
คุณลักษมี  พินิจสุวรรณ ฝ่ายการคลัง
58
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  เถกิงรังสฤษดิ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
59
อาจารย์บุญยัง  วิษณุมหิมาชัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา
60
คุณอุษา  เจริญพาณิชย์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
61
อาจารย์ทิพย์สุดา  ภู่สว่าง ฝ่ายธุรการ
62
คุณเทวมิตร  รุ่งเรืองวงศ์ ฝ่ายธุรการ
63
คุณสมพงษ์  แผ่นชัยภูมิ ฝ่ายธุรการ
64
คุณอัมพร  สายญาติ ฝ่ายธุรการ
65
อาจารย์กุลวัฒน์  ทศพะรินทร์ ฝ่ายธุรการ
66
คุณศิวิไลส์  พิลัยลาภ ฝ่ายธุรการ
67
คุณวัชรินทร์  พรหมเทศน์ ฝ่ายธุรการ
68
อาจารย์ทวีศักดิ์  สุภาษา ฝ่ายวางแผน และพัฒนาอาคารสถานที่
69
คุณธวัชชัย  วงศ์วัชรอำพน ฝ่ายวางแผน และพัฒนาอาคารสถานที่
70
อาจารย์สิริเลิศ  กระแสชัย สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
71
คุณวรกุล  อำพันธ์ศรี สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
72
คุณพัชราภรณ์  ทศพะรินทร์ สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
73
คุณจุฑามาศ  กมล สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
74
อาจารย์กุญชลี  สินธพประเสริฐ สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
75
คุณนิลอุบล  มณีโชติ สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
76
คุณอดิศร  พิชัยศิริ สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
77
อาจารย์สุนทรี  รัถยาอนันต์ สำนักหอสมุด
78
อาจารย์จิตรา  สามสา สำนักหอสมุด
79
อาจารย์เพียงเพ็ญ  จันทร์ยวง สำนักหอสมุด
80
อาจารย์มยุรี  ยาวิลาศ สำนักหอสมุด