รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน (Internal Assessor) รุ่นที่ 2


ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัดคณะวิชา/หน่วยงาน
1
อาจารย์มณฑาทิพย์ รุ่งเรืองศรี คณะสังคมศาสตร์
2
อาจารย์ภัทมัย อินทจักร
คณะสังคมศาสตร์
3
อาจารย์ทัศนียา วงศ์จันทร์ คณะสังคมศาสตร์
4
อาจารย์ศักดิ์ชาย ควรระงับ คณะสังคมศาสตร์
5
อาจารย์ภาวนา วุฒิการณ์ คณะมนุษยศาสตร์
6
อาจารย์มาลี คงวรรณนิติ คณะมนุษยศาสตร์
7
อาจารย์วชิรนที วงศ์ศิริอำนวย คณะมนุษยศาสตร์
8
อาจารย์ชวาล มาลีหอม คณะมนุษยศาสตร์
9
อาจารย์สมศักดิ์ สุวภาพ คณะมนุษยศาสตร์
10
อาจารย์มาลี ไพรสน คณะมนุษยศาสตร์
11
อาจารย์สมพงษ์ วงษ์ดี คณะมนุษยศาสตร์
12
อาจารย์เนตรชนก คงช่วย คณะวิทยาศาสตร์
13
อาจารย์เทวาพร ศุภรักษ์จินดา คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
14
อาจารย์เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร คณะบริหารธุรกิจ
15
อาจารย์พงศ์เทพ เติมสงวนวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ
16
อาจารย์กาญจนา ปองทอง คณะบริหารธุรกิจ
17
อาจารย์ธนาภรณ์ พันธุ์จิรา คณะบริหารธุรกิจ
18
ดร.รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร คณะบริหารธุรกิจ
19
อาจารย์เนตรชนก นันที คณะบริหารธุรกิจ
20
อาจารย์ชาญชัย เมฆศิริ คณะบริหารธุรกิจ
21
อาจารย์สุนิศา เฟรนเซิ้ล คณะบริหารธุรกิจ
22
อาจารย์นิทราพร ลัดดากรพันธุ์ คณะศาสนศาตร์แมคกิลวารี
23
อาจารย์ภราดา โรจนสุพจน์ คณะศาสนศาตร์แมคกิลวารี
24
อาจารย์ศศิธร แซ่ตั้ง คณะศาสนศาตร์แมคกิลวารี
25
อาจารย์ปาริฉัตร ภัสรานุกุล คณะศาสนศาตร์แมคกิลวารี
26
ศจ.สมนึก จาริเพ็ญ คณะศาสนศาตร์แมคกิลวารี
27
คุณศิริประกาย ตนานนท์ คณะศาสนศาตร์แมคกิลวารี
28
คุณศิริพันธ์ ลักษณ์รุจิ คณะศาสนศาตร์แมคกิลวารี
29
คุณกอบกาญจน์ พจน์ชนะชัย
บัณฑิตวิทยาลัย
30
คุณประภาพร พันธนันทรัพย์ ฝ่ายการคลัง
31
คุณพวงชมพู ศรีล้อม ฝ่ายการคลัง
32
ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี สำนักงานฝ่ายวิชาการ
33
คุณอัษฎา บุญเรืองยา สำนักงานฝ่ายวิชาการ
34
คุณรัตนี กันธรส ฝ่ายธุรการ
35
คุณอุดมศิลป์ ปันต๊ะวงค์ ฝ่ายธุรการ
36
คุณราตรี ปันอินทร์ ฝ่ายธุรการ
37
คุณเสกสรร นวลตา ฝ่ายธุรการ
38
อาจารย์พีรพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
39
คุณวาสนา บุญเรือง สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
40
คุณสุรพร เตชะกิตติโรจน์ สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
41
อาจารย์มานะ จิระพรสวัสดิ์ สำนักหอสมุด
42
อาจารย์นที แก้วคำอ้าย สำนักหอสมุด
43
อาจารย์จรรยา ศรีวิชัยลำพันธ์ สำนักหอสมุด
44
อาจารย์ดารัตน์ สิทธิการ สำนักหอสมุด
45
อาจารย์ยุพาวรรณ รักกตัญญู สำนักงานการศึกษาภาคค่ำ
46
คุณสุดารัตน์ ลอยลม สำนักงานการศึกษาภาคค่ำ
47
คุณชยันต์ หิรัญพันธุ์ สำนักงานอธิการบดี
48
คุณอุมา เกียรติศิริโรจน์ สำนักงานอธิการบดี
49
คุณพัชรี พัว สถาบันการศึกษาเพื่อศาสนาและวัฒนธรรม
50
คุณสุพัตรา ปุสุรินทร์คำ สถาบันวิจัยและพัฒนา
51
คุณมรกต พูลศิริ สถาบันวิจัยและพัฒนา
52
คุณถาวร รัตนา หอจดหมายเหตุ
53
คุณผ่องพรรณ พันธ์ปัญญา หอจดหมายเหตุ
54
คุณอริศา เลิศพฤกษ์ หอจดหมายเหตุ
55
คุณนพรัตน์ กันธิยะวงศ์ หอจดหมายเหตุ
56
คุณสดชื่น กัญชนะ แผนกบุคคล
57
คุณสุรชัย เดชพงษ์ แผนกบุคคล
58
คุณโสพิศ เมืองเกียง สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์
59
คุณสุคนธ์จิต วงษ์ประภารัตน์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
60
คุณไพรินทร์ กล่อมอยู่เกตุ แผนกประชาสัมพันธ์