เกี่ยวกับสำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา


ปณิธาน นโยบายคุณภาพ : Resolution/Quality Policy
      วางหมาก ตอกย้ำ ทำเป็นตัวอย่าง สร้างแรงจูงใจ แก้ไขปรับปรุง มุ่งสู่วัฒนธรรมคุณภาพ
...Top
วิสัยทัศน์ : Vision

      สำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
...Top


ค่านิยม : Core Value
 1. มุ่งผลสัมฤทธิ์
 2. พิชิตใจคน
 3. อดทนเป็นเลิศ
 4. ชูเชิดความเป็นทีม
  ...Top
พันธกิจ : Mission
 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานทุกระดับในมหาวิทยาลัยดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ
 2. กำหนดแนวปฏิบัติและประสานงาน เกี่ยวกับการจัดทำแผน การประเมินแผน ของหน่วยงานทุกระดับ
 3. กำหนดแนวปฏิบัติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทุกระดับ มีการดำเนินการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทุกระดับมีการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
 6. รวบรวมและประมวลผลข้อมูลการจัดทำแผน การสังเคราะห์โครงการ  การติดตามและประเมินแผน การพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน การประเมินคุณภาพทุกระดับ การบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้
 7. จัดทำรายงานสรุป  การวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับแผน การพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน การประเมินคุณภาพทุกระดับ การบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้
 8. จัดทำเอกสารการขอรับรองวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยและประสานงานการขอรับรองวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย
  ...Top
วัตถุประสงค์ : Objective
 1. เพื่อเป็นหน่วยงานส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมุ่งสู่คุณภาพในระดับดีขึ้นไป
 2. เพื่อเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนให้แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกระดับบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
 3. เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
 4. เพื่อเป็นหน่วยงานส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายและระบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
 5. เพื่อเป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
 6. เพื่อเป็นหน่วยงานประสานงานการขอรับรองวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย
 7. ...Top
แผนภูมิองค์กร : Organization Chart
  ...Top