ตารางการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ม.พายัพ
ประจำปี พ.ศ. 2548

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

กรุณาเลือกเดือนที่ท่านต้องการ