รายงานสรุปการประชุม/สัมมนาภายนอกของบุคลากรสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

หัวข้อประชุม/สัมมนา
ผู้เข้าร่วมสัมมนา
บทบาทนิสิตนักศึกษากับนโยบายทบวงมหาวิทยาลัยในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
บทบาทของสกศ. (3 ปี) : วิสัยทัศน์ของสภาการศึกษา ร่วมสะท้อนบทบาทใหม่ในการพัฒนานโยบายชาติ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานในสำนักงานสำหรับ SME ด้วยระบบอินทราเน็ตสำเร็จรูป เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบฐานข้อมูลและประมวลผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
Baldrige Award Education Roadmap to Performance Excellence และ Performance Excellence : Survival is not an Accident แนวทางการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาในวาระครบรอบ 2 ปี สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา
การประเมินมหาวิทยาลัย : เพื่อใครและอย่างไร ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
ดัชนีและเกณฑ์การประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
ปฏิรูปการศึกษาร่วมก้าวเดินสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาในวาระครบรอบ 2 ปี สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา
"Baldrige Award Education Roadmap to Performance Excellence และ Performance Excellence : Survival is not an Accident" แนวทางการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานในสำนักงานสำหรับ SME ด้วยระบบอินทราเน็ตสำเร็จรูป เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบฐานข้อมูลและประมวลผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
บทบาทของ สกศ. (3 ปี) : วิสัยทัศน์ของสภาการศึกษา ร่วมสะท้อนบทบาทใหม่ในการพัฒนานโยบายชาติ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
บทบาทนิสิตนักศึกษากับนโยบายทบวงมหาวิทยาลัย ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
การตรวจสอบและการรับรองตามมาตรฐานสากลสำคัญอย่างไร? เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบลและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
การสัมมนาเผยแพร่โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาไทยด้วยกระบวนการ Benchmarking ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุมทางวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 11 (Inter-University Conference) เรื่อง "Quality Assurance in Higher Education Institutions : A Strive toward Professionalism" ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี สมศ. เรื่อง "การนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพหรือมาตรฐานการศึกษา" ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
"Lightwave & Power Backup Technology for Communication Systems" เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบลและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบฐานข้อมูลและประมวลผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบลและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
โฉมหน้าคุณภาพอุดมศึกษาไทย ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
กระบวนทัศน์ใหม่ในการติดตามและประเมินผลเพื่อสร้างความเป็นเลิศของอุดมศึกษาไทย ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
ทิศทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา หลังการประเมินคุณภาพภายนอก
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
เสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี สมศ. เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา
การสร้างดัชนีตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพทางศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 5 เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
TQM : องค์ความรู้ สู่ภูมิภาค (Thailand Quality Award : Road Show 2005) หัวข้อแผนกลยุทธ์ : บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ นักวิชาการ QA1
บทบาทของสถิติในการประเมินคุณภาพการศึกษา นักวิชาการ QA1
ประชุมวิชาการด้านการประเมินคุณภาพภายนอก เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี สมศ. ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา : จากปัจจุบันสู่อนาคต ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจำปี 2548 เรื่อง "รัฐและมหาวิทยาลัยร่วมมือร่วมใจสู่เวทีโลก" ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา