ประจำปีการศึกษา 2558

คลังความรู้ 2558

ลำดับ คณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน หัวข้อ “องค์ความรู้”
1. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 1. การพัฒนางาน: งานสนับสนุนการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
2. ฝ่ายบริหาร 1. การพัฒนางาน: การจัดการสำนักงานมืออาชีพ
3. ฝ่ายวิชาการ 1. การพัฒนางาน: กระบวนการตรวจและติดตามหนี้สินคงค้างของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา
4. ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 1. การพัฒนางาน: แนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษา
5. ฝ่ายศาสนกิจ 1. การพัฒนางาน: พัฒนาสื่อการสอนคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
6. คณะนิติศาสตร์ 1. การผลิตบัณฑิต: แนวทางการสอนและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาสู่การผลิตผลงานทางวิชาการ
2. การวิจัย: ทักษะการเขียนเค้าโครงข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย
7. คณะนิเทศศาสตร์ 1. การผลิตบัณฑิต: การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมนักศึกษาการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าแข่งขันในเวทีระดับต่าง ๆ
2. การวิจัย: ทำอย่างไรจะได้รับ “ทุนวิจัย”
8. คณะบริหารธุรกิจ  -
9. คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร  -
10. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 1. การผลิตบัณฑิต: รูปแบบและผลของการนำวิจัยชั้นเรียนไปใช้ประโยชน์
2. การวิจัย: การวิจัยที่เน้นชุมชน
11. คณะเภสัชศาสตร์ 1. การผลิตบัณฑิต: แนวทางให้คำปรึกษานักศึกษาที่ปรึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
2. การวิจัย: แนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ คณะเภสัชฯ
12. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1. การผลิตบัณฑิต: เทคนิคการสอนสำหรับครูอาชีพ
2. การวิจัย: เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
13. คณะวิทยาศาสตร์ 1. การผลิตบัณฑิต: การวิเคราะห์ข้อสอบกรณีที่มีนักศึกษาจำนวนน้อย
2. การวิจัย: การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ
14. คณะเศรษฐศาสตร์ 1. การผลิตบัณฑิต: เทคนิคการสอน
2. อื่นๆ: การผลิตผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
15. วิทยาลัยดุริยศิลป์ 1. การผลิตบัณฑิต: แนวทางการสอนดนตรีตามแนวทางทฤษฎีของนักการศึกษา Carl Orff
2. การวิจัย: สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี
3. การวิจัย: การทำวิจัยและ/หรือการทำผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
16. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี 1. การผลิตบัณฑิต: ลักษณะงานเขียนเชิงวิชาการตามกลุ่มวิชาที่เปิดสอนในวิทยาลัยพระคริสต์ธรรรมแมคกิลวารี
2. การวิจัย: แนวทางการเขียนประเภทต่าง ๆ ของนักศึกษาวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี