ประจำปีการศึกษา 2559

คลังความรู้ 2559

ลำดับ คณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน หัวข้อ “องค์ความรู้”
1. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 1. การพัฒนางาน: งานสนับสนุนการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
2. ฝ่ายบริหาร 1. การพัฒนางาน: การจัดการสำนักงานมืออาชีพ
3. ฝ่ายวิชาการ 1. การพัฒนางาน: ระบบการควบคุมหนี้สินของนักศึกษา
4. ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน 1. การพัฒนางาน: การปฏิบัติงานด้านที่ดินและโฉนดที่ดี
2. การพัฒนางาน: การเตรียมงานวันรับปริญญา
5. ฝ่ายศาสนกิจ 1. การพัฒนางาน: เทคนิคการร้องเพลงลิเก
6. คณะนิติศาสตร์ 1. การผลิตบัณฑิต: แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน
2. การวิจัย: ทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
7. คณะนิเทศศาสตร์  
8. คณะบริหารธุรกิจ 1. การผลิตบัณฑิต: เทคนิคการจัดทำเอกสารประกอบการสอน
2. การวิจัย: การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
9. คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร 1. การผลิตบัณฑิต: วิธีการปลูกจิตสำนึกและการป้องกันเพื่อให้นักศึกษาไม่ทุจริต
2. การวิจัย: แนวทางเพื่อพัฒนาการเขียนบทความวิชาการ
10. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 1. การผลิตบัณฑิต: การวัดและประเมินผลยุทธ์การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
2. การวิจัย: การวิจัยที่เน้นชุมชน
11. คณะเภสัชศาสตร์ 1. การผลิตบัณฑิต: ระบบการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
2. การวิจัย: การพัฒนางานวิจัยจากงานบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
12. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1. การผลิตบัณฑิต: เทคนิคการสอนสำหรับครูมืออาชีพ  - [ สรุป ]
2. การวิจัย: เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนและการเขียนบทความวิชาการ  - [ หน้าปก ]
13. คณะวิทยาศาสตร์ 1. การผลิตบัณฑิต: การเรียนการสอนในรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์กับนักศึกษา Gen-Y มหาวิทยาลัยพายัพ  - [ โปสเตอร์ ]
2. การวิจัย: แนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยเพื่อชุมชนกรณีขอทุนวิจัยภายนอก (สกว. เชิงพื้นที่) ร่วมกับทุนของมหาวิทยาลัยพายัพ  - [ โปสเตอร์ ]
14. คณะเศรษฐศาสตร์ 1. การผลิตบัณฑิต: เทคนิคการสอน
2. อื่นๆ: การทำงานวิจัยของอาจารย์
15. วิทยาลัยดุริยศิลป์ 1. การผลิตบัณฑิต: การเรียนการสอนดนตรีในศตวรรษที่ 21
2. การวิจัย: การทำวิจัยและการเสนอผลงานทางวิชาการ
16. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี 1. การผลิตบัณฑิต: ทฤษฎีและปฏิบัติ การบูรณาการวิชาการกับประสบการณ์สนามศึกษา
2. การวิจัย: แนวทางปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independence study – IS)