ประจำปีการศึกษา 2560

คลังความรู้ 2560

ลำดับ คณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน หัวข้อ “องค์ความรู้”
1. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 1. การพัฒนางาน: เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนระบบงานสารบรรณ (เอกสารรับเข้า-ส่งออก)
2. ฝ่ายกิจการนักศึกษา 1. การพัฒนางาน: การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3. ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน 1. การพัฒนางาน: เรียนรู้วิธีการช่วยชีวิตคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)
2. การพัฒนางาน: ยับยั้งภัยเงียบคนทำงานรุ่นใหม่ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)
3. การพัฒนางาน: ความรู้เกี่ยวกับที่ดินของมหาวิทยาลัยพายัพ
4. สำนักงานศาสนกิจ 1. การพัฒนางาน: One Drive
2. การพัฒนางาน: Share Point
3. การพัฒนางาน: Form
5. สำนักงานสื่อสารองค์การ 1. การพัฒนางาน: การผลิตสื่อ PR 4.0 โดนใจได้สื่อสาร
6. สำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1. การพัฒนางาน: การใช้โปรแกรม one drive
7. สถาบันภาษาศาสตร์ 1. การพัฒนางาน: การเดินทางลงพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
8. สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ 1. การพัฒนางาน: KM สอนรำไทย
9. คณะนิติศาสตร์ 1. การผลิตบัณฑิต: เทคนิคแนวทางเขียน มคอ.5
2. การวิจัย: เทคนิคการขอทุนอย่างไร ให้ได้ไปต่างประเทศ
10. คณะนิเทศศาสตร์ 1. การผลิตบัณฑิต: เทคนิคการจัดทำเอกสารประกอบการสอนของคณะนิเทศศาสตร์
2. การวิจัย: การวิจัยด้านนิเทศศาสตร์เพื่อชุมชน
11. คณะบริหารธุรกิจ 1. การผลิตบัณฑิต: การผลิตเอกสารประกอบการสอนเพื่อประกอบการยื่นขอตำแหน่งวิชาการ
2. การวิจัย: การเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
12. คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร 1. การผลิตบัณฑิต: วิธีการป้องกันและแนวทางฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาไม่ทุจริต
2. การวิจัย: แนวทางเพื่อพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
13. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 1. การผลิตบัณฑิต: การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน
2. การวิจัย: เทคนิคการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยเพื่อการทำวิจัยและการตีพิมพ์ผลงาน
14. คณะเภสัชศาสตร์ 1. การผลิตบัณฑิต: แนวทางการสอนอย่างมีประสิทธิภาพจากรุ่นสู่รุ่น
2. การวิจัย: แนวทางการหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
15. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1. การผลิตบัณฑิต: การเรียนการสอนแบบ project-based learning
2. การวิจัย: การทำวิจัยให้ประสบความสำเร็จ
16. คณะวิทยาศาสตร์ 1. การผลิตบัณฑิต: เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
2. การวิจัย: การทำวิจัยกับชุมชนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
17. คณะเศรษฐศาสตร์ 1. การผลิตบัณฑิต: เทคนิคการสอนรายวิชาคำนวณ
2. อื่นๆ (ตำรา): เทคนิคการผลิตผลงานทางวิชาการ
18. วิทยาลัยดุริยศิลป์ 1. การผลิตบัณฑิต: แนวทางการสอนทฤษฎีดนตรีในระดับอุดมศึกษา
2. การวิจัย: การเขียนบทความทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรี
19. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี 1. การผลิตบัณฑิต: ทฤษฎีกับการปฏิบัติในสาขาศาสนศาสตร์
2. การวิจัย: แนวทางการทบทวนวรรณกรรม