ประจำปีการศึกษา 2561

คลังความรู้ 2561

ลำดับ คณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน หัวข้อ “องค์ความรู้”
1. ฝ่ายวิชาการและวิจัย 1. การพัฒนางาน: ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ
2. ฝ่ายกิจการนักศึกษา 1. การพัฒนางาน:ขั้นตอนพื้นฐานการ CPR และการใช้เครื่อง AED
3. ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน 1. การพัฒนางาน: หลักการ การให้บริการของแต่ละแผนกของบ้านพักนานาชาติภราดรภาพ
4. สำนักงานอธิการบดี 1. การพัฒนางาน: การแสกนเอกสารสำหรับการนำเผยแพร่ในระบบ DMS (เฉพาะภายในหน่วยงาน)
5. สำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1. การพัฒนางาน: แนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยพายัพ
6. สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ 1. การพัฒนางาน: การให้บริการแบบ One Stop Service
7. สถาบันภาษาศาสตร์ 1. การพัฒนางาน: กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
8. สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ 1. การพัฒนางาน: KM สอนรำลิเกและภาษาท่า
9. คณะนิติศาสตร์ 1. การผลิตบัณฑิต: แนวทางการสอนและเทคนิคการสอน เพื่อพัฒนาสู่การผลิตตำราคำสอน
2. การวิจัย: เทคนิค การขอทุนวิจัยจาก สกว.และสกว.ภาคเหนือ อย่างไรให้ได้ทุนวิจัย
10. คณะนิเทศศาสตร์ 1. การผลิตบัณฑิต: การเรียนการสอนรายวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์
2. การวิจัย: การวิจัยเพื่อพัฒนาโครงการ ในด้านการสื่อสาร
11. คณะบริหารธุรกิจ 1. การผลิตบัณฑิต: แนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการเรียนรู้แบบลงมือทำ (Active Learning)
2. การวิจัย: แนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริง
12. คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร 1. การผลิตบัณฑิต: แนวทางด้านการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ
2. การวิจัย: แนวทางเพื่อพัฒนาการทบทวนวรรณกรรม Literature review
13. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 1. การผลิตบัณฑิต: สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. การวิจัย: วิจัยชุมชนไม่ยากอย่างที่คิด
14. คณะเภสัชศาสตร์ 1. การผลิตบัณฑิต: แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับรายวิชาที่เปิดใหม่
2. การวิจัย: แนวทางการค้นคว้างานวิจัยตามความต้องการของชุมชน
15. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1. การผลิตบัณฑิต: เทคนิคการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ Google Classroom
2. การวิจัย: เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลงานวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
16. คณะวิทยาศาสตร์ 1. การผลิตบัณฑิต: Education Disruptive อนาคตการศึกษาไทยปรับตัวอย่างไรให้ทัน
2. การวิจัย: การหาแหล่งทุนวิจัยและการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นหรือสถาบันอื่น
17. คณะเศรษฐศาสตร์ 1. การผลิตบัณฑิต: เทคนิคการใช้ Google classroom ในการจัดการเรียนการสอน
2. อื่นๆ (ตำรา): การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research:PAR)
18. วิทยาลัยดุริยศิลป์ 1. การผลิตบัณฑิต: คุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์และการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนรายวิชาดนตรี
2. การวิจัย: การเขียนบทความทางวิชาการและการผลิตผลงานทางวิชาการด้านดนตรี
19. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี 1. การผลิตบัณฑิต: การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
2. การวิจัย: การอ้างอิงในงานวิจัย