ข่าวประชาสัมพันธ์
1  ระบบการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2559 >> Click here <<
2  ขอความกรุณาท่านประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ สำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 ได้ที่นี่ >> Thai version <<
3  - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ >> Click here <<
 - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ >> Click here <<
 - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  >> Click here <<

    ความเคลื่อนไหวของสำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
@ โครงการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา (มีนาคม - เมษายน 2560)
@ โครงการถ่ายนำแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2559 - 2561 สู่แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2560 (วันที่ 3 พฤษภาคม 2560)
@ โครงการสังเคราะห์แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 3 พฤษภาคม 2560)

     QA for Students
@ ขอความกรุณานักศึกษาประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดบริการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 >> Thai version << >> English version <<

 

OPS

OPP

PYU KM

CHEQA 3D

SAR PYU

Risk
Management

--------------------


Internal Assessor List

ISCED 2013
 


.