สำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่ตั้ง อาคารปฐมกาล ชั้น 2 ห้อง PG205 มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว


พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานทุกระดับในมหาวิทยาลัยดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ
  2. กำหนดแนวปฏิบัติและประสานงาน เกี่ยวกับการจัดทำแผน การประเมินแผน ของหน่วยงานทุกระดับ
  3. กำหนดแนวปฏิบัติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
  4. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทุกระดับ มีการดำเนินการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
  5. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทุกระดับมีการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
  6. รวบรวมและประมวลผลข้อมูลการจัดทำแผน การสังเคราะห์โครงการ การติดตามและประเมินแผน การพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน การประเมินคุณภาพทุกระดับ การบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้
  7. จัดทำรายงานสรุป การวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับแผน การพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน การประเมินคุณภาพทุกระดับ การบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้
  8. จัดทำเอกสารการขอรับรองวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยและประสานงานการขอรับรองวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย

Mobirise site maker - Get now