บุคลากรสำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 


นางพีณา  จันทะแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
peena_s@payap.ac.th

 

นางสาวมาลีวัลย์ สุยะลังกา
เจ้าหน้าที่วิชาการ QA
maleewan_s@payap.ac.th
นางขนิษฐา   บุญโรจน์วงค์
เจ้าหน้าที่วิชาการ QA
kanitha@payap.ac.th
นางสาวกมลทิพย์  สุรเดชทนงรบ
เจ้าหน้าที่วิชาการ QA
kamontip_s@payap.ac.th


นางลนา ลักษณ์รุจิ
เจ้าหน้าที่งานแผน
lana_l@payap.ac.th
นางมรกต   ไตรจินดา
เจ้าหน้าที่งานจัดการภายใน
morakot.mt@hotmail.com