ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
 1. ส่วนนำ

 2. ปก - คำนำ - สารบัญ

 3. ส่วนเนื้อหา

 4. เนื้อหา

 5. ส่วนภาคผนวก

 6. ภาคผนวก
 7. ภาคผนวก ก
 8. ภาคผนวก ข
 9. ภาคผนวก ค
 10. ภาคผนวก ง
 11. ภาคผนวก จ
 12. ภาคผนวก ฉ