ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
  1. ส่วนนำ

  2. ส่วนเนื้อหา

  3. ส่วนภาคผนวก