รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2545ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
  1. ส่วนนำ
  2. ส่วนเนื้อหา
  3. ส่วนภาคผนวก