ชุดโปรแกรมการอบรม/โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

ที่
หัวข้อ
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1
การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance)
- การประกันคุณภาพการศึกษาคืออะไร
- แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ของ สกอ.
- คุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
2 ชั่วโมง
เพิ่มเติมสาระสำคัญของ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษา
2
ระบบและโครงสร้าง การประกันคุณภาพ การศึกษา ของมหาวิทยาลัยพายัพ
- ระบบและกลไก
- สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
1 ชั่วโมง
นโยบายและแนวปฏิบัติ แผนงานการประกันคุณภาพ โครงสร้าง QA-PYU โครงสร้างสำนักประกันฯ
3
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assess Report)
- วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานการศึกษาตนเอง
3 ชั่วโมง
คู่มือการเขียน SAR
4
ดัชนีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในสถาบัน (PI-CRITERIA FOR Internal Quality Audit and Assessment) 2-3 ชั่วโมง สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาดัชนีและ เกณฑ์ประเมิน
5
ระบบควบคุมคุณภาพภายในหน่วยงาน (Quality Control)
- 5 ส
- JIT
- PDCA
2 ชั่วโมง
คู่มือควบคุมคุณภาพ ภายในหน่วยงาน
6
การประเมินคุณภาพภายใน (Internal Audit/Internal Assessment)
- ความหมาย
- หลักการ/ขั้นตอน
- การดำเนินการ เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพ
3 ชั่วโมง
 
7
การเขียนคู่มือคุณภาพ (Quality manual)
- ระบบและกลไก
- สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
3 ชั่วโมง
 
8
การเขียนคู่มือขั้นตอน การปฏิบัติงาน/ คู่มือปฏิบัติงาน (Procedure Manual)
3 ชั่วโมง
 
9
การเขียนคู่มือวิธีการทำงาน (Work Instruction Manual)
3 ชั่วโมง
 
10
การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (การเขียนแฟ้มสะสมงาน Portfolio)
2 ชั่วโมง
 การประกันคุณภาพ การศึกษา ระดับบุคคล , คู่มือการเขียน แฟ้มสะสมงาน
11
การวิเคราะห์ข้อสอบ
3 ชั่วโมง

คำชี้แจง
- หัวข้อและระยะเวลาสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
- รูปแบบการเผยแพร่ฯ มีทั้งการบรรยาย แนะนำ หรือการเผยแพร่เอกสาร ตามเอกสารคำขอ
- ติดต่อขอทราบข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ที่สำนักประกันคุณภาพการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 7278 , 7279


© สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000