เพิ่มข้อมูลการเข้าอบรม/สัมมนาของบุคลากร

รหัสบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ
เอ็กซิคิวต์คำสั่ง SQL ไม่ได้Table 'dbqa.pname' doesn't exist