กิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน
กิจกรรมการสัมมนาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายในมหาวิทยาลัย)
กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (โครงการนำร่องฯ)
กิจกรรมการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน รุ่นที่ 3 (คณะวิทยาศาสตร์เป็นกรณีศึกษา)
กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2547
กิจกรรมการอบรมการ Upload SAR และข้อมูลสำหรับเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
กิจกรรมการประเมินคุณภายภายนอกมหาวิทยาลัยพายัพ โดยผู้ประเมินคุณภาพภายนอก วันที่ 5 - 8 กันยายน 2547
กิจกรรมจัดนิทรรศการงาน Open House 2004
กิจกรรมประชุมสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในและประกาศรางวัล Payap University Quality Award
กิจกรรมการประเมินคุณภายภายนอกมหาวิทยาลัยพายัพ รอบสอง โดยผู้ประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. วันที่ 27 - 29 กันยายน 2549
กิจกรรมการประกาศรางวัล Payap University Quality Award ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550