ข้อมูล Download  

- แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ (zip file)
- เอกสารประกอบการจัดโครงการชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

- แบบประเมินตนเองของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2556
 - รายชื่อวารสารตามประกาศ สมศ.
  - แบบฟอร์ม QA01 (Last update 12/09/2555)
 
แบบฟอร์มติดตามการดำเนินงานตาม QA01 (Last update 12/09/2555)
 - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (Thai Version)
(pdf File)
 - กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
 - กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
   ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546
(pdf File)
 - มาตรฐานการอุดมศึกษา (7 สิงหาคม 2549) (pdf File)