คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2544
ประกอบด้วย
  คำนำ
  สารบัญ
  บทนำ
  บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา
    - ความเป็นมา
    - ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
    - หลักการและความจำเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา
    - นโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย
    - กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
    - องค์ประกอบของคุณภาพและดัชนีบ่งชี้คุณภาพของทบวงมหาวิทยาลัย
  บทที่ 2 นโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ
    - นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
    - แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
    - เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา
    - การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
    - โครงสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
    - การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
    - ขั้นตอนการดำเนินงานประกันคุณภาพ
  บทที่ 3 การดำเนินงานควบคุมคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบหลักของมหาวิทยาลัย
    - องค์ประกอบที่ 1 ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงาน
   

 

แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2543

   

 

อักษรย่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบบการประกันคุณภาพการศึกษาฯ

   

 

แผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2544
   

 

แผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2545 - 2546
   

 

แผนงานหลัก 5 ปี ของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2543 - 2547
    - องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
    - องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
    - องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
    - องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
    - องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
    - องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ
    - องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
    - องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
    - ภาคผนวก ก การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ
    - ภาคผนวก ข อัตราส่วนอาจารย์ประจำต่อจำนวนนักศึกษาตามเกณฑ์ทบวงมหาวิทยาลัย
    - ภาคผนวก ค โครงสร้างสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
    - ภาคผนวก ง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
    - ภาคผนวก จ พรฎ. การจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
    - ภาคผนวก ฉ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา