รายงานสัมฤทธิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2546


  ส่วนนำ   รายงานสัมฤทธิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพายัพ
    ประวัติมหาวิทยาลัย          ประจำปีการศึกษา 2546 ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ สำหรับ
    วิสัยทัศน์          การประกันคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สมศ.
    เครื่องหมายประจำมหาวิทยาลัย     มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
    สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย     มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการเรียนรู้
    ปณิธาน     มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการสนับสนุนการเรียนรู้
    วัตถุประสงค์     มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค
    สถานที่ทำการ     มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ
    การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย     มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
    จำนวนนักศึกษา     มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
    จำนวนอาจารย์     มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายใน
    โครงสร้างองค์กร   สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
    คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2546  ภาคผนวก
    คณะกรรมการสร้างเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพ
      ปีการศึกษา 2546
   ภาคผนวก ก รายละเอียดเพิ่มเติมจากส่วนส่วนที่ 2 <pdf>
    รายชื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2546    ภาคผนวก ข สรุปเปรียบเทียบข้อมูลเชิงปริมาณ สัมฤทธิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2544 - 2546<pdf>
    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา      ของมหาวิทยาลัยพายัพ   รายการหลักฐานอ้างอิง
       
<< Back

© Copyright 2003-
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร 0-5385-1478 - 86 ต่อ 7278 , 7279