รายงานสัมฤทธิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2547


 
 ส่วนนำ
    ประวัติมหาวิทยาลัย
    วิสัยทัศน์
    เครื่องหมายประจำมหาวิทยาลัย
    สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
    ปณิธาน
    วัตถุประสงค์
    สถานที่ทำการ
    การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
    จำนวนนักศึกษา
    จำนวนบุคลากร
    โครงสร้างองค์กร
    คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2547
    คณะกรรมการสร้างเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2547
    รายชื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2547
    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ
   เวปไซต์ของหน่วยงานต่างๆ

รายงานประเมินตนเองมหาวิทยาลัยพายัพประจำปีการศึกษา 2547
   องค์ประกอบที่ 1 ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน
   องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
   องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
    องค์ประกอบที่ 4 การวิจัยและ/หรือการผลิตผลงานทางวิชาการ
   องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
   องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
   องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ
   องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
  องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
   สรุป
   เปรียบเทียบผลการประเมิน 2545 - 2547
  
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้สำหรับการประกันคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา สมศ.
    มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
    มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการเรียนรู้
    มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการสนับสนุนการเรียนรู้
    มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
    มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ
    มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
    มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
    มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายใน
ข้อมูลเพิ่มเติม
รายการหลักฐานอ้างอิง


© Copyright 2003-
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร 0-5385-1478 - 86 ต่อ 7278 , 7279