รายงานสัมฤทธิผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2548


ส่วนนำ
จำนวนอาจารย์จำแนกตามวุฒิการศึกษา
จำนวนนักศึกษาและจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)

ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้สำหรับการประกันคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ 5 มาตรด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
มาตรฐานที่ 7 มาตรด้านการประกันคุณภาพ
สรุปผลการประเมิน


© Copyright 2008-
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร 0-5385-1478 - 86 ต่อ 7278 , 7279