รายงานสัมฤทธิผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2549


ส่วนนำ
1
1 จำนวนอาจารย์จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ (ศ., รศ., ผศ.)
1
1
1
1
1
1
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
1

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้สำหรับการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยพายัพ
1
มาตรฐานที่ 5 มาตรด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
1
1
มาตรฐานที่ 7 มาตรด้านการประกันคุณภาพ
1 สรุปผลการประเมิน
1
 


© Copyright 2003-
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร 0-5385-1478 - 86 ต่อ 7278 , 7279