รายงานสัมฤทธิผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2550

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ 2 ส่วนนำ
โครงสร้างองค์กร 2550
โครงสร้างองค์กร 2551
สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา
เป้าหมายสำคัญ
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ.
 

ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ มาตรฐานคุณภาพ สมศ.
 

ส่วนที่ 5 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบ่งชและเกณฑ์การประเมิน มหาวิทยาลัยพายัพ
 

ส่วนที่ 6 สรุปผลการประเมิน
 

ส่วนที่ 7 ภาคผนวก

 


© Copyright 2008-
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร 0-5385-1478 - 86 ต่อ 7278 , 7279