รายงานสัมฤทธิผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2551

 
สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ 2 ส่วนนำ << Click to Download >>
ประวัติมหาวิทยาลัย
จำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ศ., รศ., ผศ.)
วิสัยทัศน์
จำนวนเจ้าหน้าที่
ตรา  เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ
โครงสร้างองค์กร 2551
ปณิธาน
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการสร้างเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพ
สถานที่ทำการ
รายชื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ
ผลการดำเนินงานตามภารกิจในรอบปีการศึกษา 2551 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ 
สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา
จำนวนนักศึกษาและจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)
เป้าหมายของตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ
 
 

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ.

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน

ส่วนที่ 5 ภาคผนวก

 


© Copyright 2008-
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร 0-5385-1478 - 86 ต่อ 7278 , 7279