รายงานสัมฤทธิผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2552

 

สารบัญ

คำนำ


ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ 2 ส่วนนำ << Click to Download >>
ประวัติมหาวิทยาลัย
จำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ศ., รศ., ผศ.)
วิสัยทัศน์
จำนวนเจ้าหน้าที่
ตรา  เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ
โครงสร้างองค์กร 2552
ปณิธาน
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
วัตถุประสงค์  คณะกรรมการสร้างเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพ
สถานที่ทำการ รายชื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ
ผลการดำเนินงานตามภารกิจในรอบปีการศึกษา 2552 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ  สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา
จำนวนนักศึกษาและจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) เป้าหมายของตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ย้อนหลัง 5 ปี)
 
จำนวนอาจารย์ประจำ
 

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ.
องค์ประกอบที่ 99 สถานศึกษา 3 ดี (3D)
รายละเอียดผลการดำเนินงานประกอบรายงานสัมฤทธิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2552

>ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน

ส่วนที่ 5 ภาคผนวก