รายงานสัมฤทธิผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2553 ของ สกอ.

 

สารบัญ

คำนำ


ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ 2 ส่วนนำ << Click to Download >>
ประวัติมหาวิทยาลัย
จำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ศ., รศ., ผศ.)
วิสัยทัศน์
จำนวนเจ้าหน้าที่
ตรา  เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ
โครงสร้างองค์กร 2552
ปณิธาน
โครงสร้างองค์กร 2553
วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
สถานที่ทำการ
คณะกรรมการสร้างเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพ
ผลการดำเนินงานตามภารกิจในรอบปีการศึกษา 2552
รายชื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ
จำนวนนักศึกษาและจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)
สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ย้อนหลัง 5 ปี)
เป้าหมายของตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ
จำนวนอาจารย์ประจำ
 

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน Download
ตารางที่ ส 1. สรุปคะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน
สรุปคะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านในมุมมองด้านการบริหารจัดการ
ตารางที่ ส 2. ตารางสรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตารางสรุปการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ.
ตารางที่ ส 3 ตารางสรุปการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
ตารางสรุปการประเมินตามตัวบ่งชี้และมาตรฐาน มพย.

ส่วนที่ 5 ภาคผนวก Download
ตารางข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
คณะที่ปรึกษา
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน
รายชือผู้จัดทำ