รายงานสัมฤทธิผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2553 (เล่ม สมศ.)

สารบัญ

คำนำ


ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ 2 ส่วนนำ << Click to Download >>
ประวัติมหาวิทยาลัย
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ย้อนหลัง 5 ปี)
วิสัยทัศน์
จำนวนเจ้าหน้าที่
ตรา  เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ
จำนวนอาจารย์ประจำ
ปณิธาน
โครงสร้างองค์กร 2553
วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสร้างเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพ
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
รายชื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ
สถานที่ทำการ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ
ผลการดำเนินงานตามภารกิจในรอบปีการศึกษา 2553
สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จาก สมศ.
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ 
เป้าหมายของตัวบ่งชี้
จำนวนนักศึกษาและจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)
   

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแต่ละตัวบ่งชี้ของ สมศ.

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน <<Click to Download>>
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ