รายงานสัมฤทธิผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2554

 

สารบัญ


ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ 2 ส่วนนำ << Click to Download >>
ประวัติมหาวิทยาลัย
จำนวนอาจารย์ประจำ
วิสัยทัศน์
จำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ศ., รศ., ผศ.)
ตรา  เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ
จำนวนเจ้าหน้าที่
ปณิธาน
โครงสร้างองค์กร 2554
วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
สถานที่ทำการ
คณะกรรมการสร้างเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพ
ผลการดำเนินงานตามภารกิจในรอบปีการศึกษา 2554
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ 
สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา
จำนวนนักศึกษาและจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)
เป้าหมายของตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ย้อนหลัง 5 ปี)
 

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ.
องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน <<Download>>
ตารางที่ ส 1. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตารางที่ ส 4. ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
ตารางที่ ส 2. ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตารางที่ ส 5. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ตารางที่ ส 3. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

ส่วนที่ 5 ภาคผนวก<< Download>>
ตารางข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
คณะที่ปรึกษา
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน
รายชื่อผู้จัดทำ