การบริหารความเสี่ยง
 
คู่มือการบริหารความเสี่ยง Risk Management Manual 2559 (ฉบับเผยแพร่ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560)
แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง (ฉบับเผยแพร่ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560)
1
แบบกำหนดวัตถุประสงค์และระบุความเสี่ยงขององค์กร (RMF1.1)
2
แบบ Key Process (RMF1.2)
3
แบบ Objective Map (RMF1.3)
4
แบบ Risk Map (RMF1.4)
5
แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง (RMF1.5)
6
แบบประเมินความเสี่ยง (PYU-ERM1)
7
แผนบริหารความเสี่ยง (PYU-ERM2)
8
แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (PYU-ERM3)
9
แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากการบริหารความเสี่ยง (PYU-ERM4)
10
แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงฉบับรวม (ฟอร์มที่ 1 - 9)
11
แบบฟอร์มการกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน และเกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง