การบริหารความเสี่ยง
 
คู่มือการบริหารความเสี่ยง 2561
แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง (ฉบับเผยแพร่ ณ วันที่ 17 มกราคม 2561)
1
แบบกำหนดวัตถุประสงค์และระบุความเสี่ยงขององค์กร (RMF1.1)
2
แบบประเมินความเสี่ยง (PYU-ERM)
3
แบบระบุขั้นตอน วัตถุประสงค์ ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ของประเด็นความเสี่ยงในโครงการ/กิจกรรม (RMF1.2)
4
แบบกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน (RMF1.3)
5
แบบประเมินความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม (PYU-ERM1)
6
แผนบริหารความเสี่ยง (PYU-ERM2)
7
แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (PYU-ERM3)
8
แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม (PYU-ERM4)
9
แบบสรุปรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (PYU-ERM5)
10
แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงฉบับรวม (ฟอร์มที่ 1 - 9)
11 ตัวอย่างการกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
12 เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix)