สารบัญรายงานสรุปการดำเนินงานเผยแพร่ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา

 
ลำดับ

รายการรายงานสรุปการเผยแพร่

หน่วยงานที่รับข้อมูล

วันที่ดำเนินงาน

1

ประชุมร่วมกับคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2543

2

ชี้แจงและสรุปการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

ฝ่ายศาสนศึกษาและเสริมสัมพันธ์

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2544

3

ประชุมร่วมกับคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2544

4

ประชุมร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2544

5

สรุปการเขียน SSR

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2544

6

ประชุมร่วมกับคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสาตร์

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545

7

ประชุมเตรียมความพร้อมกรณีศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ฯ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2545

8

การวิเคราะห์ข้อสอบ

คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2546

9

ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา

แผนกประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2546

10

การประกันคุณภาพฝ่าย มีความสำคัญอย่างไร ฝ่ายกิจการนักศึกษา วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2546

11

การรวบรวมข้อมูลของหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพฯ กรรมการวิชาการ(คณบดี และหัวหน้าภาควิชา) วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2546

12

การเขียนแผน/ประเมินแผน

ฝ่ายศาสนศึกษาและเสริมสัมพันธ์

วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2546

13

การวิเคราะห์ข้อสอบ

คณะสังคมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2546

14

การวิเคราะห์ข้อสอบ

คณะวิทยาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2546

15

การประเมินผลและการนำผลการประเมินไปปรับปรุง

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2547

16

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในงานต่างๆ

สำนักหอสมุด

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2547

17

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.

ฝ่ายบริหารและวางแผนพัฒนา

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2547

18

การเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.

ฝ่ายศาสนศึกษาและเสริมสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2547

19

การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ การประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

วันพุธที่ 15 กันยายน 2547

20
การวางแผน 5 ปี แผนงานปี 2548 และวิธีการประเมินแผนงานปี 2547 ฝ่ายศาสนศึกษาและเสริมสัมพันธ์ วันอังคารที่ 28 กันยายน 2547
21
ประชุมร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2547
22
การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548
23
การจัดทำแฟ้มสะสมงาน สำนักงานอธิการบดี วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548
24
การควบคุมคุณภาพภายในสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ นักศึกษาคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2548
25
ประชุมร่วมฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2548
26
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT/TOW Analysis คณะพยายาลศาสตร์แมคคอร์มิค วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2549
27
ดัชนีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2548 คณะมนุษยศาสตร์ วันพุธ 15 มีนาคม 2549
28
การเขียนรายงานการประเมินตน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2548 ภาควิชาการบัญชี คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร วันพุธที่ 26 เมษายน 2549
29
ทำไมต้องประกันคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2549
30
ผู้นำนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
ณ วังธารรีสอร์ท จ.เชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2549
31
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จาก สมศ. ตัวแทนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะพยาบาลศาสตร์ฯ) และตัวแทนกลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (ภาควิชาดุริยศิลป์)
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2549
32
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จาก สมศ. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (คณะวิทยาศาสตร์)
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2549
33
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จาก สมศ. กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (ภาควิชาดุริยศิลป์) และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะพยาบาลศาสตร์ฯ)
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2549 เวลา 10.30 น.
34
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จาก สมศ. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะพยาบาลศาสตร์ฯ)
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2549 เวลา 11.30 น.
35
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จาก สมศ. กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ (คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี และคณะนิติศาสตร์
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2549 เวลา 15.00 น.
36
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จาก สมศ. กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (คณะบรุหารธุรกิจ คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร และคณะเศรษฐศาสตร์)
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2549 เวลา 09.00 - 11.00 น.
37
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จาก สมศ. ฝ่ายจัดการอาคารสถานที่
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2549 เวลา 10.30 น.
38
ระบบเอกสารกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ผู้เข้าร่วมอบรมงานสารบรรณ
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2549 เวลา 15.00 - 15.30 น.
39
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวางแผนพัฒนาและการเงิน
ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2549 เวลา 09.00 - 10.30 น.