สารบัญรายงานสรุปโครงการ การจัดสัมมนา และการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา

 
ลำดับ

รายการรายงานสรุปการจัดการสัมมนา

วันที่ดำเนินงาน

File Presentation

1

การเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (SSR) หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2543

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2544

 

2

ระบบการตรวจสอบคุณภาพภายใน (Internal Audit)
และการเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพภายใน สำหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2544

 

3

ระบบการตรวจสอบคุณภาพภายใน : การเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพ
ภายใน QAC-AA-Internal Auditor’s Workshop รุ่นที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 24 – วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2544

 

4

การประเมินคุณภาพภายในเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2544

 

5

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา : การประเมิน
คุณภาพภายใน เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2544

 

6

การจัดระบบข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2544

 

7

การพัฒนาดัชนีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2544

 

8

การจัดทำรายงานประเมินตนเอง Self Assessment Report (SAR)

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2544
และวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2544

 

9

ผู้ประเมินคุณภาพภายใน (Internal Assessor) รุ่นที่ 1

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2545

 

10

กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา : การควบคุม การตรวจสอบ
และการประเมิน

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2545

 

11

การพัฒนาดัชนีและเกณฑ์ประเมินระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชาและหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2545

 

12

ผู้ประเมินคุณภาพภายใน (Internal Assessor) รุ่นที่ 2

วันจันทร์ที่ 22 – วันอังคารที่ 23 เมษายน 2545

 

13

ความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2545

 

14

การเขียนแผนงาน/โครงการ และการประเมินแผนงาน/โครงการ

วันจันทร์ที่ 5 – วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2545

 

15

สู่ความเป็นเลิศในกลยุทธ์ในงานบริการ

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2545

 

16

สรุปการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน และเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประกันคุณภาพ

วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2546

 

17

การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2545

วันอังคารที่ 1 เมษายน 2546

 

18

ผู้ประเมินคุณภาพภายใน (Internal Assessor) รุ่นที่ 3

วันศุกร์ที่ 25 – วันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2546

 
19
ความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2546  
20
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อรายงานสัมฤทธิผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยพายัพ วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2546  
21
ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2545 วันจันทร์ที่ 2 - วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547  
22
การ Upload SAR และข้อมูลเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก วันอังคารที่ 2 - วันพุธที่ 3 มีนาคม 2547  
23
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน และเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประกันคุณภาพของหน่วยงานคณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2547  
24
ความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2547  
25
โครงการเผยแพร่ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ในงาน Open House ประจำปีการศึกษา 2547 วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2547  
26
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report (SAR) ประจำปีการศึกษา 2547 วันอังคารที่ 29 - วันพุธที่ 30 มีนาคม 2548 และ 22 เมษายน 2548 - Presentation
27
โครงการสัมมนา เรื่อง "ความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา" ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 20(บุคลากรสังกัดคณะวิชา) - วันศุกร์ที่ 21 (บุคลากรสังกัดหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ) ตุลาคม 2548 เวลา 08.00 - 12.00 น.  
28
โครงการสรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาและมอบรางวัล QA PYU Award วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2548 เวลา 8.00-16.00 น.  
29
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2548” การประชุมครั้งที่ 1 สำหรับบุคลากรสังกัดคณะวิชา วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2549
เวลา 08.00 – 16.30 น. ห้อง SC116 อาคารวิทยาศาสตร์
การประชุมครั้งที่ 2 สำหรับบุคลากรสังกัดหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2549 เวลา 08.00 – 16.30 น. ห้อง SC116 อาคารวิทยาศาสตร์
ประชุม Upload SAR
วันที่ 24 เมษายน 2549 ห้อง B206 อาคารบริหารธุรกิจ และ วันที่ 25 เมษายน 2549 ห้อง Training อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร
- Presentation 30-03-2549
- Presentation 31-03-2549
30
โครงการประชุมฝึกอบรม
เรื่อง "ผู้ประเมินคุณภาพภายใน (Internal Assessor)" รุ่นที่ 4
วันจันทร์ที่ 15 - วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2549 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องสัมมนา 4 ริมน้ำ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว จังหวัดเชียงใหม่  
31
การประชุมผู้บริหารเพื่อเตรียมความพรัอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง จาก สมศ. วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2549 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว จังหวัดเชียงใหม่ -
32
โครงการสัมมนา เรื่อง "ความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 5" วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2549 เวลา 09.00 - 12.00 น. สำหรับบุคลากรสังกัดคณะวิชา และ 13.00 - 16.00 น. สำหรับบุคลากรสังกัดหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ณ ห้อง FS111 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว จังหวัดเชียงใหม่