เอกสารวิชาการ QA          สำนักประกันคุณภาพการศึกษา โดยฝ่ายเผยแพร่การประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแนวการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสำหรับหน่วยงานทุกฝ่าย ทุกระดับ ของมหาวิทยาลัยพายัพ หากท่านต้องการข้อมูลเอกสารดังกล่าว โปรดติดต่อสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับสำเนาข้อมูล หรือ Copy ข้อมูลใน Diskette เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ของท่าน และหากมีข้อมูลใดที่ท่านพบว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประสงค์ให้สำนักประกันคุณภาพฯ ได้ดำเนินงานผลิตเพื่อเผยแพร่ โปรดได้ส่งข้อมูลดังกล่าวมาให้สำนักประกันคุณภาพการศึกษาดำเนินการต่อไป

รายการเอกสารวิชาการ QA
 • เอกสารประกอบการเสวนา เรื่อง สรุปบทเรียนการประกันคุณภาพ
 • เอกสารวิชาการมาตรฐาน ISO 9001:2000 ฉบับแปลภาษาไทย
 • เอกสารประกอบการเสวนา เรื่อง ISO 9002 กับการประกันคุณภาพการศึกษา
 • เอกสารประกอบการเสวนา เรื่อง การนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มาร่วมในการประกันคุณภาพฯ
 • วิสัยทัศน์การพัฒนาอุดมศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9
 • การเปรียบเทียบสมรรถนะ : คู่มือสำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย
 • ประมวลนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
 • เสวนาคุณภาพ รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย
 • Education Criteria for Performance Exellence
 • อนุกรมมาตรฐานประกันคุณภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โครงการวิจัย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยพายัพ
 • รายงานการวิจัย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยพายัพ
 • รายงานสรุป "ประสิทธิผลของโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก" มหาวิทยาลัยพายัพ
 • รายงานสรุปการประชุมสัมมนา เรื่อง "การนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ : การจัดทำรายงานการศึกษาตนเอง (SSR) ระดับภาควิชาและคณะวิชา ครั้งที่ 1" มหาวิทยาลัยพายัพ


รายการคู่มือต่างๆ
 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
 • คู่มือการตรวจสอบคุณภาพภายใน คณะวิชา/หน่วยงาน
 • คู่มือการจัดทำ คู่มือคุณภาพ, คู่มือขั้นตอนการทำงาน, คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน
 • คู่มือการเขียน SSR ของคณะวิชา
 • คู่มือการเขียน SSR ของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
 • คู่มือการเขียน SAR ของคณะวิชา
 • คู่มือการเขียน SAR ของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
 • คู่มือการเขียน SSR ของคณะวิชา