คลังความรู้

เว็บไซต์คลังความรู้มหาวิทยาลัยพายัพนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ความรู้ที่ได้จากคณะวิชา/วิทยาลัย ต่างๆ รวมไปถึงหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพายัพด้วย

Mobirise free software - Check this