ด้านการพัฒนางาน: 

2563

1. เรื่องการกรอกข้อมูลหลักสูตร ผ่านระบบ CHECO ระบบการรับทราบหลักสูตร

สำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย

3. เรื่องการเรียนรู้งานประมวลผลการศึกษาเกี่ยวกับการเทียบโอนรายวิชา

สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา

5. เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ขั้นพื้นฐานถึงขั้นระดับสูง

สำนักบริหารการเงิน

สำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

7. การดูแลนักศึกษาต่างประเทศ

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการตลาดต่างประเทศ

สถาบันภาษาศาสตร์

9. พี่เลี้ยงเพื่อพัฒนางานสายสนับสนุน

สำนักงานทรัพยากรบุคคล

10. การจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน

สำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา

หอพักหญิงอัลฟาและหอพักชายโอเมกา

13. คู่มือการทำสัญญาเช่าพื้นที่

สำนักนิติการ

14. กระบวนการทำงานของศูนย์รับฯ

ศูนย์รับนักศึกษาและบริหารหลักสูตรระยะสั้น

สำนักพัฒนานักศึกษา

สำนักงานอธิการบดี

2562

สำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์

บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ

บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ

6. การให้บริการการผลิตข้อสอบ

ฝ่ายวิชาการ

8. เทคนิคการคำนวณเงินเกษียณอายุ

สำนักบริหารการเงิน

9. ไวรัสคอมพิวเตอร์

สถาบันภาษาศาสตร์

10. การจัดการระบบสาธารณูปโภคหอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษา

11. บริการรับ-ส่งโทรสารสำหรับหน่วยงานภายใน

สำนักงานอธิการบดี

12. งานโอเปอเรเตอร์

สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานศาสนกิจ

2561

2. ขั้นตอนพื้นฐานการ CPR และการใช้เครื่อง AED

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

4. การสแกนเอกสารสำหรับการนำเผยแพร่ในระบบ DMS (เฉพาะภายในหน่วยงาน)

สำนักงานอธิการบดี

สำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์

Built with Mobirise - Get more