ด้านการผลิตบัณฑิต: 

2563

คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์และการเงิน

7. แนวทางการปรับหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาคริสต์ศาสนศาสตร์ 

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

วิทยาลัยนานาชาติ

2562

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

2561

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11. การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

Set up your own web page with Mobirise