ด้านการวิจัย: 

2563

คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์และการเงิน

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์

7. ระเบียบวิธีวิจัยทางพระคริสตธรรมคัมภีร์เดิม

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยดุริยศิลป์

2562

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติ

2561

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

10. การอ้างอิงในงานวิจัย

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

Web page was designed with Mobirise