ข่าวประชาสัมพันธ์

Link

PYU:KM Show&Share Awards 2021

หัวข้อ “กระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์”

1

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมประกวด

- ผู้เข้าร่วมประกวดส่งผลงาน ในนามของคณะวิชา/
หน่วยงาน
-  ผู้เข้าร่วมประกวดนำเสนอผลงานผ่านคลิปวิดีโอ
ความยาวไม่เกิน 10 นาที  

2

หลักเกณฑ์การพิจารณา

- เป็น KM ที่แสดงถึงกระบวนการจัดการความรู้
-  เป็น KM ที่มีองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์
-  เป็น KM ที่อยู่ในปีการศึกษา 2560 - ปัจจุบัน 

3

กำหนดส่งผลงาน (คลิปวิดีโอ)

ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565 

4

กำหนดการพิจารณาคะแนน

11-18 มกราคม 2565 - เปิดรับการโหวตออนไลน์จากผู้เข้าชมทั้งภายในและภายนอก 
26  มกราคม 2565 - คณะวิชา/หน่วยงานนำเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Presentation ความยาวไม่เกิน 5 นาที พร้อมตอบข้อซักถามจากกรรมการ (ผ่านระบบออนไลน์) 
26 มกราคม 2565 - สรุปผลคะแนนและประกาศรางวัล

5

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาผลงานตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์การประกวด คะแนนเต็ม 100 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 70 ของคะแนนรวม) 
- คะแนนการโหวตผ่านระบบออนไลน์จากผู้เข้าชมคลิปวิดีโอ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 30 ของคะแนนรวม) 

6

กำหนดการจัดงาน

ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 26 มกราคม 2565 

7

รางวัล The Best KM Award 2021 : เกียรติบัตรและเงินรางวัล รวมมูลค่า 10,000 บาท

1. The Best Km ระดับคณะวิชาและระดับหน่วยงาน (เกียรติบัตรและรางวัลเป็นเงินสด รางวัลละ 2,000 บาท)
 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับคณะวิชาและหน่วยงาน (เกียรติบัตรและรางวัลเป็นเงินสด รางวัลละ 1,200 บาท)
 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับคณะวิชาและหน่วยงาน (เกียรติบัตรและรางวัลเป็นเงินสด รางวัลละ 800 บาท)
 4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ระดับคณะวิชาและหน่วยงาน (เกียรติบัตรและรางวัลเป็นเงินสด รางวัลละ 500 บาท)
 5. รางวัล popular vote (เกียรติบัตรและรางวัลเป็นเงินสด 1,000 บาท) 

Designed with Mobirise themes