ข่าวประชาสัมพันธ์

Link

3

Online Questionnaire

แบบประเมินความพึงพอใจต่่อหลักสูตร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

เอกสารดาวน์โหลด: แบบฟอร์ม

4. Excel คำนวณคะแนนระดับปริญญาตรี

.

5. Excel คำนวณคะแนนระดับปริญญาโท 

.

6. Excel คำนวณคะแนนระดับปริญญาเอก

.

mobirise.com best creator