สำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5324-1255,0-5385-1478
ถึง 0-5385-1486
Fax : 053-241983

มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5324-2484, 0-5324-3969
และ 0-5330-6512-3

สำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อาคารปฐมกาล มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร. 053 851478 - 86 ต่อ 7278, 7154 
e-mail : plan@payap.ac.th

The site was created with Mobirise template