ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 1. แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
 • 2. ติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
 • ภาพกิจกรรม

  Posted by admin

  รับการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ 5-6 กันยายน 2562

  ภาพกิจกรรม

  Posted by admin

  อบรม PDCA นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

  กิจกรรม

  เวลา 09.00 – 12.00 น. ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ ห้อง ประชุมสำนักงานอธิการบดี