ข่าวประชาสัมพันธ์

 • OPP จะปิดรับการกรอกโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 30 กันยายน 2561
 • ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา2561
 • ภาพกิจกรรม

  Posted by admin

  การประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย/หน่วยงาน ณ ห้อง PG207 อาคารปฐมกาล

  ภาพกิจกรรม

  Posted by admin

  การอบรม PDCA แก่นักศึกษาวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้อง SW204 อาคาร ศรีสังวาลย์ วิทยาลัยดุริยศิลป์

  กิจกรรม

  การประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย/หน่วยงาน ห้อง PG207 อาคารปฐมกาล

  KM QA กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1