ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 1.OPP เปิดให้ประเมินแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
 • ภาพกิจกรรม

  Posted by admin

  อบรม PDCA นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง CH111

  ภาพกิจกรรม

  Posted by admin

  คลินิก QA ณ ห้อง PG207 อาคารปฐมกาล

  กิจกรรม

  อบรม PDCA แก่นักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้อง BB201

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาตรฐานการอุดมศึกษา กับ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

  ประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพายัพ (พ.ศ.2562-2564)