ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 1.ส่งแบบฟอร์มติดตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 15 มกราคม 2562
 • 2.ส่ง TQF7/SAR (ร่างครั้งที่ 1) สิ้นสุดวันที่ 23 มกราคม 2562
 • 3.ส่งเอกสารความเสี่ยว (RMF1.1, PYU-ERM, RMF1.3, PYU ERM1 และ PYU ERM2) สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2562
 • 4.OPP เปิดให้ประเมินแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
 • 5.ส่งเอกสารสรุปองค์ความรู้ (KM) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
 • ภาพกิจกรรม

  Posted by admin

  อบรม PDCA นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง CH111

  ภาพกิจกรรม

  Posted by admin

  คลินิก QA ณ ห้อง PG207 อาคารปฐมกาล

  กิจกรรม

  ประชุมกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2562-2564 ครั้งที่ 1/62 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี

  ประชุมกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ระดับคณะวิชา เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี

  ประชุมกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2562-2564 ครั้งที่ 2/62 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี

  กิจกรรม KM-QA ครั้งที่ 2 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง PC417 อาคารเพ็นเทคอสต์

  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับฝ่าย/หน่วยงาน เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี

  อบรม PDCA ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี เวลา 8.30 น. ห้อง ดร.กมล