ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 1. ระบบ OPP ขยายเวลาการประเมินโครงการ รอบที่ 3 ถึงวันที่ 17 มิ.ย.62
 • 2. ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ได้ที่ http://opp.payap.ac.th/main.aspx เมนูดาวน์โหลดหลังทำการ log in
 • ภาพกิจกรรม

  Posted by admin

  อบรม PDCA นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

  ภาพกิจกรรม

  Posted by admin

  อบรม PDCA นักศึกษาวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี วันที่ 30 มกราคม 2562

  กิจกรรม

  เวลา 08.30 – 16.30 น. ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร : 1)หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 2)หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร์

  เวลา 08.30 – 16.30 น. ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1)หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 2)หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร์ 3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

  เวลา 08.30 – 16.30 น. ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ

  เวลา 09.30 – 12.00 น. อบรมPDCAแก่นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ณ ห้อง PC419 อาคารเพ็นเทคอสต์

  เวลา 14.00 – 16.00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ณ ห้อง PC420 อาคารเพ็นเทคอสต์

  เวลา 08.30 – 16.30 น. ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1)หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2)หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

  เวลา 08.30 – 16.30 น. ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์