ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 1.แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • 2.ส่งเอกสารสรุปองค์ความรู้ (KM) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
 • 3.คณะวิชาและหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม แบบติดตาม การบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน (PYU-ERM3) และส่ง PYU-ERM3 ให้สำนักแผนฯภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
 • 4.ส่งรายงานการประเมินตนเอง/รายงานประจำปีระดับหน่วยงาน ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
 • ภาพกิจกรรม

  Posted by admin

  อบรม PDCA นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

  ภาพกิจกรรม

  Posted by admin

  อบรม PDCA นักศึกษาวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี วันที่ 30 มกราคม 2562

  กิจกรรม

  เวลา 13.00 – 16.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารปฐมกาล

  เวลา 08.00 – 12.00 น. จัดกิจกรรม “ทบทวนตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา และ ถาม-ตอบ QA” ภายใต้โครงการ “คลินิกพัฒนาคุณภาพ” ให้กับคณะวิชา ณ ห้องสัมมนา ดร. สิงห์โต จ่างตระกูล อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว คลิกลงทะเบียน