ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 1.แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • 2.ส่งเอกสารสรุปองค์ความรู้ (KM) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
 • 3.คณะวิชาและหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม แบบติดตาม การบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน (PYU-ERM3) และส่ง PYU-ERM3 ให้สำนักแผนฯภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
 • 4.ส่งรายงานการประเมินตนเอง/รายงานประจำปีระดับหน่วยงาน ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
 • ภาพกิจกรรม

  Posted by admin

  อบรม PDCA นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

  ภาพกิจกรรม

  Posted by admin

  อบรม PDCA นักศึกษาวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี วันที่ 30 มกราคม 2562

  กิจกรรม

  เวลา 08.30 – 16.30 น. ประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน : ฝายแผนงานและการเงิน และสำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้อง PG207 อาคารปฐมกาล

  เวลา 08.30 – 16.30 น. ประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน : ฝายกิจการต่างประเทศ และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา ณ ห้อง PG205 อาคารปฐมกาล

  เวลา 08.30 – 16.30 น. ประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน : ฝายวิชาการและวิจัย และหน่วยยุทธศาสตร์การตลาด ณ ห้อง PG205 อาคารปฐมกาล

  เวลา 08.30 – 16.30 น. ประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน : ฝายกิจการนักศึกษา สำนักงานศาสนกิจ และสำนักงานอธิการบดี ณ ห้อง PG207 อาคารปฐมกาล