ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 1.OPP จะปิดรับการกรอกโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 08 ตุลาคม 2561
 • ภาพกิจกรรม

  Posted by admin

  Retreat กรรมการแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพายัพ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารปฐมกาล

  ภาพกิจกรรม

  Posted by admin

  การประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย/หน่วยงาน ณ ห้อง PG207 อาคารปฐมกาล

  กิจกรรม

  Retreat กรรมการร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพายัพ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารปฐมกาล

  คลินิค QA:การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

  คลินิค QA:การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร