ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 1. แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
 • 2. ติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
 • ภาพกิจกรรม

  Posted by admin

  รับการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ 5-6 กันยายน 2562

  ภาพกิจกรรม

  Posted by admin

  อบรม PDCA นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

  กิจกรรม

  กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง แบบฟอร์ม TQF7 และ คู่มือมาตรฐานการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ” ภายใต้โครงการคลินิกพัฒนาคุณภาพ” วัน เวลา สถานที่ วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้อง PC 317 อาคารเพ็นเทคอสต์

  กิจกรรม “เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง” วัน เวลา สถานที่ วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง PC 419 อาคารเพ็นเทคอสต์

  กิจกรรม “เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้” วัน เวลา สถานที่ วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้อง PC 419 อาคารเพ็นเทคอสต์

  โครงการ “การบริหารหลักสูตร : ปรับตามรอบ ตอบโจทย์คุณภาพ” ภายใต้โครงการคลินิกพัฒนาคุณภาพ” วัน เวลา สถานที่ วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ดร. สิงห์โต จ่างตระกูล (จัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย)

  อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องแสดงดนตรี ดร.สายสุรี จุติกุล อาคารปฐมกาล

  กิจกรรม Show & Share : การเรียนการสอนและการพัฒนางานยุค disruptive วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ลานกิจกรรมข้างห้องแสดงดนตรี ดร.สายสุรี จุติกุล