ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 1. ระบบ OPP ขยายเวลาการประเมินโครงการ รอบที่ 3 ถึงวันที่ 17 มิ.ย.62
 • 2. ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ได้ที่ http://opp.payap.ac.th/main.aspx เมนูดาวน์โหลดหลังทำการ log in
 • ภาพกิจกรรม

  Posted by admin

  อบรม PDCA นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

  ภาพกิจกรรม

  Posted by admin

  อบรม PDCA นักศึกษาวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี วันที่ 30 มกราคม 2562

  กิจกรรม

  เวลา 08.30 – 16.30 น. ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา : คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค คณะเภสัชศาสตร์

  เวลา 08.30 – 16.30 น. ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา : คณะเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ

  เวลา 08.30 – 16.30 น. ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา: คณะนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยดุริยศิลป์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

  เวลา 08.30 – 16.30 น. ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา: คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร