สำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อาคารปฐมกาล มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร. 053 851478 - 86 ต่อ 7278, 7154
e-mail: plan@payap.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

Link

3

Online Questionnaire

แบบประเมินความพึงพอใจต่่อหลักสูตร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

Mobirise html web software