Office of Planning and Development of Quality in Education

free website maker

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่างประชาสัมพันธ์ 
- กรอบระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2565 ช่วงวันที่ 6 - 30 มิถุนายน 2566 -

Download

ระดับหลักสูตร

ระดับคณะวิชา/วิทยาลัย

ระดับหน่วยงานสนับสนุน

1

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการของหน่วยงานสนับสนุน ตามรูปแบบ PYU-QA                                                                                                                        

© Copyright 2020  - All Rights Reserved